Nowatorskie narzędzie do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego

W świetle najnowszej nowelizacji ustawy dotyczącej planowania i zagospodarowania przestrzennego, plan ogólny jest innowacyjnym instrumentem planistycznym, który ma obowiązek zastąpić studium gminne do końca 2025 roku. O szczegółach wprowadzanych zmian podczas briefingu 22 lutego poinformował Jerzy Muzyk, pełniący funkcję zastępcy prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.

Plan ogólny ma charakter obligatoryjny dla całego terytorium gminy. W odróżnieniu od studium, jest on aktem prawa miejscowego, a jego postanowienia są brane pod uwagę przy tworzeniu planu miejscowego. Ponadto stanowić będą one prawną podstawę dla wydawania decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Celem planu ogólnego jest stworzenie dokumentu prostszego w odbiorze dla mieszkańców i jednolitego dla całej Polski. Plan ten nie będzie definiował kierunków rozwoju gminy, jak to miało miejsce w przypadku studium gminnego. Zamiast tego miasto zostanie podzielone na strefy planistyczne, które będą charakteryzować określone parametry urbanistyczne. Wśród możliwych do wyznaczenia stref znajdują się strefy wielofunkcyjne z zabudową wielorodzinną lub jednorodzinną, strefa usługowa, strefa zieleni i rekreacji oraz strefa komunikacyjna.

Plan ogólny będzie również zawierał informacje dotyczące gminnych standardów dostępności infrastruktury społecznej. Będzie to obejmowało zapewnienie dostępu do elementów takiej infrastruktury, jak na przykład budynek szkoły podstawowej czy obszary zieleni publicznej.

Dodaj komentarz