Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. opracowuje strategiczne założenia energetyczne dla Krakowa na lata 2023-2038

W roku 2023, podczas kończącej rok sesji rady miasta, zostały zatwierdzone założenia do strategicznego planu energetycznego dla metropolii małopolskiej, Krakowa. Ten kluczowy dokument obejmuje lata 2023–2038 i precyzyjnie ocenia obecny stan zaopatrzenia w energię, prognozując jednocześnie przyszłe potrzeby miasta w zakresie ciepła, energii elektrycznej i gazu.

W założeniach tych znalazło się również miejsce dla rekomendacji, które wydał Krakowski Panel Klimatyczny. Według tych rekomendacji, miasto Kraków ma za zadanie przekształcić się do postaci neutralnej dla klimatu najpóźniej do roku 2050.

Kraków, jako pierwszy samorząd w kraju, zdecydowanie podjął wyzwanie realizacji tak ambitnych celów. W założeniach uwzględniono nie tylko strategię transformacji do neutralności klimatycznej do 2050 roku, ale także dokonano oszacowania potencjalnych efektów energetycznych i ekologicznych wynikających z działań zaplanowanych w tym dokumencie.

Podjęto decyzję o wydłużeniu czasowego zasięgu dokumentu do roku 2050, aby dostosować się do wymogów postawionych przez unijne dyrektywy. KAPE, w ramach realizacji celów Gminy Miejskiej Kraków, opracowało trzy możliwe scenariusze rozwoju miasta do roku 2050, szczegółowo analizując potencjał budynków, oświetlenia ulic i transportu.

Specyfika systemu ciepłowniczego w Krakowie, który składa się z trzech źródeł ciepła, sieci ciepłowniczej o długości ponad 930 km oraz zapotrzebowania grzewczego na poziomie 1 479 MW, wymagała szczególnej uwagi. Dlatego w założeniach skupiono się na stworzeniu scenariusza rozwoju systemu ciepłowniczego, który spełniałby cele postawione przez gminę. Scenariusz ten uwzględnia możliwe zmiany w bilansie mocy w odniesieniu do technologii produkcji energii w przewidywanym okresie. Dodatkowo, oparte na prognozie zapotrzebowania na ciepło założenia spełniają wymogi Dyrektywy EED, obejmujące definicję efektywnego systemu ciepłowniczego.

Dodaj komentarz