Rekrutacja na stanowisko strażnika miejskiego w Krakowie – 20 nowych miejsc pracy

Komendant Straży Miejskiej w Krakowie zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko aplikanta. Zgodnie z ogłoszoną rekrutacją, planowane jest zatrudnienie aż 20 nowych funkcjonariuszy. Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 września 2023 roku. Wymagania dla kandydatów obejmują spełnienie pewnych warunków formalnych i dodatkowych.

Pozycja strażnika miejskiego w Krakowie to rola o kluczowym znaczeniu, która obejmuje utrzymanie porządku publicznego, zabezpieczanie bezpieczeństwa obywateli oraz egzekwowanie przepisów prawnych na poziomie lokalnym i krajowym.

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania formalne: posiadanie obywatelstwa polskiego, ukończenie 21 roku życia, pełna zdolność do czynności prawnych, wykształcenie co najmniej średnie, nieposzlakowana reputacja, sprawność fizyczna i psychiczna, brak przeszłości kryminalnej dotyczącej przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego oraz przestępstw umyślnych i skarbowych. Również niezaprzeczalnym wymogiem jest uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Dodaj komentarz