Prezydent Krakowa zaprasza do konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Prezydent Krakowa uruchomił proces konsultacji dotyczący projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024, który ma na celu współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje, które są prowadzone pod patronatem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, mają miejsce od 6 do 27 października 2023 roku. Biuro Wydziału, znajdujące się przy ulicy Dekerta 24 (30-703 Kraków), służy jako centrum operacyjne dla tych konsultacji.

Podstawę prawną dla tych konsultacji stanowi uchwała nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 roku. Uchwała ta reguluje zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, a także z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Głównym celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych na temat planowanej współpracy z Gminą Miejską Kraków w roku 2024. Tym samym, chodzi o stworzenie efektywnego dialogu między samorządem a sektorem trzecim.

Dodaj komentarz