Aktywna obrona natury: Kraków apeluje do ministra infrastruktury o rewizję planów rozbudowy A4

Administracja miasta Krakowa wyraziła swoje obawy dotyczące proponowanej inwestycji, która obejmuje rozbudowę krakowskiego odcinka autostrady A4 o trzeci pas ruchu i drugi most na Wiśle w rejonie węzłów „Bielany” i „Tyniec”. Według planów, projektowany przebieg infrastruktury drogowej ma przecinać obszar Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, korytarze ekologiczne, tereny objęte siecią Natura 2000, użytki ekologiczne oraz zielone przestrzenie popularne wśród mieszkańców miasta jako miejsca spacerów i rekreacji.

W związku z powyższym, władze Krakowa wystosowały apel do ministra infrastruktury z żądaniem ponownego rozważenia założeń przedstawianego projektu. Zdaniem administracji miasta, proponowane zmiany mogłyby znacząco naruszyć cenne z punktu widzenia przyrody i historycznego krajobrazu tereny, położone w bezpośrednim sąsiedztwie opactwa oo. Benedyktynów w Tyńcu.

Podczas środowej prezentacji stanowiska, miasto podkreśliło konieczność ochrony obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej i historycznej. Wariant budowy, który zakłada realizację łącznie 10 pasów ruchu, nie tylko zagraża takim przestrzeniom, ale również wpływa na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że autostrada A4 pełni istotną rolę w miejskim układzie drogowym, będąc fragmentem IV obwodnicy Krakowa. Dlatego też, zdaniem przedstawicieli miasta, istotne jest przeanalizowanie możliwości wyodrębnienia osobnych jezdni dla ruchu tranzytowego i miejskiego. Takie rozwiązanie mogłoby skutkować ograniczeniem przeplatania ruchu na głównych trasach, co z kolei przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze, poprawy warunków jazdy oraz efektywności nowo projektowanego układu.

Dodaj komentarz